Close

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ars Scribendi Uitgeverij bv opgemaakt 24-01-2014 te Etten-Leur

 

1. Begripsomschrijvingen

Uitgever: Ars Scribendi Uitgeverij bv, Leerlooierstraat 6, 4871 EN Etten-Leur, tel. 076-5041810, KvK-nummer: 3086213, www.arsscribendi.com.
Afnemer: de (rechts)persoon die via de internetlocatie een bestelling heeft geplaatst.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven op de internetlocatie, op alle overeenkomsten die via de internetlocatie tot stand komen tussen de afnemer en de uitgever en op alle bestellingen die door afnemer worden geplaatst. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 3086213. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Plaatsen bestelling

Afnemers kunnen via de internetlocatie n of meer bestellingen plaatsen. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door personen van 18 jaar en ouder.

4. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever komt tot stand op het moment dat de afnemer een schriftelijke bevestiging (waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging) van zijn bestelling(en) heeft ontvangen.

5. Prijzen en betalingen

De op de internetlocatie vermelde prijzen zijn in euros, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Levering van de bestelde producten geschiedt tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de internetlocatie vermelde prijzen (typefouten voorbehouden). Prijzen die door de uitgever of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetlocatie zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden de uitgever niet voor producten die via de internetlocatie worden besteld. De uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetlocatie worden vermeld.

Betaling moet geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

6. Levering

Bestelde producten worden bezorgd aan het daartoe door de afnemer opgegeven afleveradres. De producten zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering. De uitgever streeft ernaar de bestelde boeken af te leveren binnen drie (3) werkdagen na betaling. De hiervoor genoemde termijn is uitdrukkelijk een streeftermijn en geen fatale termijn.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan- uit deze of andere leveranties-voortvloeiend uit de overeenkomsten. Indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of wij aanleiding hebben aan te nemen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen kunnen de producten terstond door ons worden teruggevorderd. De koper zal de producten afzonderlijk moeten bewaren en/of van tekens voorzien. De aan de terugname verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht.

Indien nodig is koper verplicht ons alle medewerking te verlenen bij het treffen van maatregelingen, die dienen ter bescherming van het door ons voorbehouden eigendomsrecht, zoals het verschaffen van toegang tot zijn bedrijf, indien wij zijn producten willen terugvorderen.

Onverminderd het lid 1 van dit artikel gestelde, zijn alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen voor rekening koper.

8. Informatieverplichtingen

Ten aanzien van afnemers die natuurlijke personen zijn en die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het bepaalde in dit artikel 8. De uitgever draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopien. Onverminderd eventuele voor de uitgever bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden te bewaren, is de uitgever niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voor de afnemer toegankelijk te houden. De uitgever stelt middels de internetlocatie onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a. naam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel;
b. btw-identificatienummer;
c. de belangrijkste kenmerken van de artikelen;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
e. de wijze van betaling;
f. het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de internetlocatie van de uitgever anders wordt aangegeven.

9. Onjuiste/beschadigde zending

De afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dienen uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd aan de uitgever gemeld te worden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden zal de uitgever uw bestelling retour nemen, mits de afnemer de producten binnen één (1) week na ontvangst daarvan retourneert. Voor adresgegevens wordt verwezen naar de factuur. Door de uitgever worden de retour gezonden producten omgeruild en aan de afnemer teruggezonden.

10. Overmacht

De uitgever heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk (per e-mail) aan de afnemer mee te delen en zonder dat de uitgever gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de uitgever kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product (tijdelijk) niet meer bij de uitgever voorradig is.

11. Aansprakelijkheid

De totale aansprakelijkheid van de uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (inclusief btw). Aansprakelijkheid van de uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

De afnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door de uitgever geleverde producten te respecteren. De uitgever garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms) recht van derden.

13. Klachten

De uitgever doet haar uiterste best om bestellingen op een snelle en correcte wijze te bezorgen. Desondanks kan er toch iets mis gaan met de bezorging. Klachten en/of opmerkingen worden in overleg met de afnemer behandeld. De afnemer kan daartoe schriftelijk contact opnemen met de uitgeverij per post (Leerlooierstraat 6, 4871 EN Etten-Leur), per e-mail (info@arsscribendi.com) of per telefoon op het nummer 076-5041810.

14. Overig

Afwijkende bedingen, wijzigingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover de uitgever deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en zijn ondertekend door iemand die namens de uitgever vertegenwoordigingsbevoegd is en gelden slechts voor de specifieke offerte of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de uitgever vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen blijven te allen tijde volledig van kracht.

15. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen de afnemer en de uitgever en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.

Follow by Email
Facebook
Google+
Twitter